Generelle salgs- og leveringsbetingelser for VL Staal a/s1. Generelt
1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ethvert salg af produkter/ydelser (leverancer) fra VL Staal a/s (herefter blot VL), medmindre andet fremgår af et særskilt dokument, som udtrykkeligt er accepteret af VL. Tilføjelser og ændringer f.eks. via kundens eventuelle indkøbsbetingelser accepteres ikke.
1.2 Hvor andet ikke udtrykkeligt er anført, er ethvert tilbud kun bindende for os i 30 dage.

2. Betaling
2.1 Betaling skal ske senest 30 dage efter, at levering har fundet sted. Ved forsinket betaling betales renter med 1,5% pr. påbegyndt måned.

3. Levering og montage
3.1 Levering sker ex works, Esbjerg i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende Incoterms.
3.2 Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold, er VL berettiget til for købers regning og risiko at træffe de skønnede nødvendige foranstaltninger til opbevaring af produktet. Uanset udskydningen af leveringen er VL berettiget til at fremsende faktura, som om levering havde fundet sted i overensstemmelse med det aftalte.
3.3 Såfremt VL skal forestå montage, skal køber dække alle VL’s omkostninger dertil, herunder arbejdsløn, ophold, til- og frakørsel for montører, ventetid og kran. Køber skal endvidere for egen regning i god tid forud for montagen have truffet de nødvendige forberedelser, herunder støbning af fundament, vand- og strømtilslutning o.l.

4. Ejendomsforbehold
4.1. Alle leverede varer forbliver VL’s ejendom, indtil køber har betalt den fulde købesum for samtlige leverede ydelser/produkter.

5. Tegninger og tekniske dokumenter
5.1 Såfremt VL før påbegyndelse af fremstilling af produktet fremsender tegninger og beregninger til køber, påhviler det køber at kontrollere de fremsendte tegninger og beregninger nøje, således at køber ikke kan påberåbe sig forhold over for VL efter produktets fremstilling, såfremt forholdet kunne have været påberåbt over for VL på baggrund af en nøje og omhyggelig kontrol af de fremsendte tegninger og beregninger.
5.2 VL forbeholder sig ret til konstruktionsændringer, såfremt disse ikke ændrer produktets anvendelse.

6. Kvalitetsmæssige forhold
6.1 Opgivne vægte i tilbud og ordrebekræftelse skal kun betragtes som vejledende og ca. vægte.
6.2 På synlige dele fremstillet i rustfrit stål udføres let børstning og bejdsning af svejsesømme.
6.3 Dele, der er blevet galvaniseret, kan få en ujævn overflade-struktur, som også vil være synlig efter en eventuel senere påført maling.
6.4 Hvis dele skal males, kan køber frit vælge farven på dækmalingen i henhold til RAL-farvekort, dog med undtagelse af metalliske eller fluorescerende farver. Hvis sidstnævnte farver vælges, tages forbehold for malingens udseende.
6.5 Der tages forbehold for vakuum i røggaskerner, som normalt ikke er beregnet til at kunne modstå dette.
6.6 Til bedømmelse af garanti på overfladebehandling anvendes for:

blæredannelse: ISO 4628/2 – grad 2
rustdannelse: ISO 4628/3 – grad Ri 2
revnedannelse: ISO 4628/4 – grad 2
afskalning: ISO 4628/5 – grad 2

7. Leveringstid, forsinkelse
7.1. Leveringstidspunktet fremgår af ordrebekræftelsen fra VL, og er gældende under forudsætning af, at køber rettidigt opfylder sine kontraktlige forpligtelser, såsom forudbetaling, godkendelse af tegninger og beregninger samt i øvrigt på opfordring rettidigt præciserer alle nødvendige detaljer ved leverancen. Såfremt køber ikke overholder sine forpligtelser, eller der måtte foreligge en force majeure lignende situation, er VL berettiget til rimelig udsættelse af leveringstiden under hensyntagen til VL’s øvrige produktion.
7.2 Såfremt levering grundet forhold fra VL´s side udsættes mere end 30 dage, kan køber herefter kræve konventionalbod på 0,5% af købesummen på den forsinkede del af leverancen for hver hele uge forsinkelsen varer herudover. Konventionalboden kan ikke overstige 7,5% af dette beregningsgrundlag.
7.3 Såfremt køber er berettiget til en maksimal konventionalbod i henhold til ovenstående, og produktet fortsat ikke leveres, kan køberen ved skriftlig meddelelse til VL kræve levering og fastsætte en sidste frist på minimum 2 uger. Såfremt VL herefter ikke leverer inden for den fastsatte frist og dette ikke skyldes forhold, som køberen bærer ansvaret for, kan køberen ved skriftlig meddelelse til VL hæve aftalen for så vidt angår den del, som ikke bliver leveret.
7.4 Konventionalboden skal gøres gældende skriftlig senest 2 uger efter levering har fundet sted, idet den i modsat fald er bortfaldet. Ud over konventionalboden og hæveadgang kan køber intet krav – af hvad tænkes kan – rejse mod VL i anledning af forsinkelse.

8. Ansvar for mangler
8.1 Reklamationer over leverede varer pga. mængde, vægt eller fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling kan kun gøres gældende, hvis køber uden ugrundet ophold giver os skriftlig meddelelse om manglerne, og reklamationsfristen udløber under alle omstændigheder senest 2 år fra leveringsdatoen.
8.2 Køber skal uden ugrundet ophold give os lejlighed til ved øjesyn at forsikre os om manglen og på vor forlangende stille den reklamerede vare eller prøver heraf til vor rådighed.
8.3 Vor pligt til at erlægge mangelfri ydelse bortfalder, hvis der opstår skade som følge af naturligt slid, ved mangelfuld eller forsømmelig behandling, uforholdsmæssig belastning, anden naturlig indflydelse eller ved tilsidesættelse af vore tekniske retningslinier eller montageforskrifter.
8.4 VL’s forpligtelse i tilfælde af mangler omfatter alene arbejdsløn og materialer, der er direkte forbundet med afhjælpning af mangler. Herudover har køber ingen beføjelser i forhold til VL i anledning af mangler, og køber er således ikke berettiget til f.eks. at kræve erstatning for tabt fortjeneste eller dækning af krav fremsat af andre mod køber i anledning af mangler ved leverancen.

9. Ansvar for tingskade (produktansvar)
9.1 Køberen skal holde VL skadesløs i den udstrækning, at VL pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som VL efter dette punkts 2. og 3. afsnit ikke er ansvarlig for over for køberen.
9.2 VL er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af produktet:

a. på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens produktet er i køberens besiddelse.
b. på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af VL’s produkt forårsager.

I intet tilfælde er VL ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller økonomiske konsekvenstab. De nævnte begrænsninger i VL’s ansvar gælder ikke, hvis VL har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
9.3 VL’s ansvar kan under ingen omstændigheder overstige kr. 5.000.000 inkl. renter og omkostninger pr. skade.

10. Lov eller værneting
10.1 Enhver tvist i anledning af den indgåede aftale og det leverede produkt eller som har sammenhæng hermed afgøres efter dansk ret og efter VL’s valg enten ved voldgift i henhold til Voldgiftsloven eller ved de ordinære domstole i Danmark.

11. Øvrige betingelser
11.1 Hvis en bestemmelse i nærværende salgs- og leveringsbetingelser er eller gøres ugyldig, berører dette ikke de resterende bestemmelser. I så tilfælde skal den ugyldige bestemmelse erstattes af regler, som i videst mulig omfang svarer til det tilsigtede.

© Copyright - VL Staal